Provincial and Local Government Workshops: 4th – 28th November 2014


Gauteng: 4th November 2014


Mpumalanga: 4th November 2014


Limpopo: 6th November 2014


Free State: 11th November 2014


Northern Cape: 12th November 2014


North West: 17th November 2014


Western Cape: 25th November 2014


Kwa-Zulu Natal: 27th November 2014


Eastern Cape: 28th November 2014